ระบบฐานข้อมูล Polis

posted on 29 Oct 2009 16:01 by g-han-j

 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ปรับเปลี่ยนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นระบบ Virtual Private Network : VPN  เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ โดยปรับเปลี่ยนระบบงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังมีพันธกิจที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะระบบข้อมูลผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร ข้อมูลเกี่ยวกับระบบคะแนน จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์จำนวน 11 ระบบ ให้เป็นระบบ Web Application  และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการขนส่งทางบก กรมการปกครอง ซึ่งประกอบด้วย 11 ระบบ ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลจราจร ระบบงานข้อมูลจราจร ระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุจราจร ระบบฐานข้อมูลทะเบียนยานพาหนะ ระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตขับรถ ระบบฐานข้อมูลติดตามผลคดีระบบสถิติคดีอาชญากรรม ระบบฐานข้อมูลผู้มีพฤติกรรมในทางมิชอบ ระบบฐานข้อมูลป้องกันปราบปราม ระบบงานกำลังพล และระบบงานโครงข่ายการสืบสวนสอบสวนคดี โดยระบบเครือข่ายที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้อยู่ในปัจจุบัน